Nieuwe aspirant leiding wordt geworven uit vrienden, bekenden, eigen kweek of van buitenaf en gaat meedraaien met een speleenheid. Bij het begin is er een kennismakingsgesprek met de groepsbegeleider van de betreffende speleenheid. Bij dit gesprek wordt uitgelegd wat de groep van leiding verlangt, onder andere ook het volgen van de start- en programmatraining. In gezamenlijk overleg wordt gekeken waar de aspirant leiding het beste kan worden ingezet. De kennismaking kan ook bij meer speleenheden worden gehouden.

Binnen 4 weken na de start van de kennismaking wordt het meedraaien geëvalueerd. Als de conclusie is dat de aspirant leiding (voorlopig) blijft dienen de volgende punten geregeld te worden. De aspirant leiding wordt als aspirant leiding in Akela ingeschreven. In de volgende groepsraad of via een e-mail aan alle leden van de groepsraad, wordt melding gedaan van die aspirant leiding en de speltak waar deze meedraait. De VOG aanvraag wordt gestart.

Binnen 6 weken na de start van de kennismaking dient de aspirant leiding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen waaruit blijkt dat tegen de benoeming geen bezwaar is. Als deze dat niet kan dient hij zijn kennismaking stop te zetten en zal geen aanmelding bij de Groepsraad plaatsvinden. Eventuele kosten van de VOG worden na acceptatie in de groepsraad vergoed. 

Na de bij Scouting Stratum geldende proeftijd van drie maanden (waarin minimaal 10 draaidagen) wordt het einde daarvan gemeld aan de leden van de groepsraad. Dit geldt voor nieuwe leiding als voor speltakverhuizers.

Formeel stemt de groepsraad over het aannemen van de nieuwe leiding. Deze bevoegdheid is echter permanent overgedragen aan het speloverleg met de groepsbegeleider. Het advies van het speloverleg is bindend. Het advies wordt gemeld aan de groepsraad. Een voordracht voor nieuwe leiding wordt op de agenda vermeld van de eerstvolgende vergadering van de groepsraad na de proeftijd. Als een lid van de groepsraad bezwaar heeft tegen de benoeming, wordt voor de vergadering contact opgenomen met de groepsvoorzitter. De groepsvoorzitter kan besluiten om nader onderzoek te doen en om de benoeming aan te houden.

Voor het goedkeuren van de teamleider is er op bovenstaande de uitzondering dat hij/zij wel schriftelijk door de groepsraad moet worden goedgekeurd. De proeftijd van een half jaar is ook hier geldig. Na de acceptatie binnen de groepsraad kan de nieuwe leiding worden geïnstalleerd.